Statut Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. Stowarzyszenie ma charakter międzynarodowy.

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z póź. zm.) oraz niniejszego statutu.

5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach oraz zawierać porozumienia z podmiotami zagranicznymi o podobnym profilu.

6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

7. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001. Nr 79, poz. 855 z późn. zm). Działalność gospodarcza może być prowadzona również przez wyodrębnione organizacyjnie i finansowo zakłady, działające według następujących zasad:

   a) zakłady są jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia i podlegają Zarządowi Stowarzyszenia;

   b) zakład prowadzony jest przez kierownika zakładu,

   c) Zarząd Stowarzyszenia tworzy i znosi zakłady oraz powołuje i odwołuje kierowników zakładów,

   d) kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy wobec osób zatrudnionych w tym zakładzie,

   e) zakres działania oraz zakres uprawnień i obowiązków kierujących zakładem określa regulamin uchwalany przez Zarząd Stowarzyszenia,

   f) wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników zatrudnionych w zakładzie określa Zarząd.

8. Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

9. Celem Stowarzyszenia jest zbieranie, analizowanie i wydawanie opinii, ekspertyz dotyczących spraw polityki, gospodarki i kultury.

10. Stowarzyszenie swe cele realizuje przez:

   a) Monitoring prasy, wydawnictw, mediów zgodnych tematycznie z celami Stowarzyszenia;

   b) Czynny udział w życiu społeczno-politycznym, obserwację wyborów w kraju i zagranicą, organizowanie i udział w konferencjach, sympozjach związanych z działalnością Stowarzyszenia;

   c) Propagowanie wiedzy o państwach i narodach, wolnościach obywatelskich, demokracjach lokalnych i społeczeństwie obywatelskim;

  d) Publikacje stanowisk, ekspertyz, opinii, czasopism, książek i wydawnictw elektronicznych, również na nośnikach magnetycznych, dotyczących zagadnień z zakresu polityki, gospodarki i kultury;

   e) Współpracę oraz wymianę wiedzy i doświadczeń z podobnymi stowarzyszeniami.

ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

11. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

12. Stowarzyszenie posiada członków:

   a) zwyczajnych,

   b) wspierających,

   c) honorowych.

13. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

   a) złoży deklarację członkowską na piśmie,

   b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

14. Członkiem Zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

15. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

16. Członkiem Wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

17. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

18. Członkowie Honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

19. Członkowie Zwyczajni mają prawo:

   a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

   b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

   c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

   d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

20. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

   a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

   b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

   c) regularnego opłacania składek.

21. Członkowie Wspierający i Honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa, jak Członkowie Zwyczajni.

22. Członek Wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

24. Członkowie Honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

25. Utrata członkostwa następuje na skutek:

   a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

   b) wykluczenia przez Zarząd:
       • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
       • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
       • z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,

   c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

   d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

26. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV WŁADZE STOWARZYSZENIA

27. Władzami Stowarzyszenia są:

   a) Walne Zgromadzenie Członków,

   b) Zarząd,

   c) Komisja Rewizyjna.

28. Kadencja władz:

   a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów,

   b) skreślony

29. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

30. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

   a) z głosem stanowiącym – Członkowie Zwyczajni,

   b) z głosem doradczym – Członkowie Wspierający, Honorowi oraz zaproszeni goście.

31. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

32. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na pięć lat przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania listem poleconym, faksem lub przy pomocy poczty elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd winien dołączyć porządek obrad Zgromadzenia.

33. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku albo pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

34. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków w drugim terminie zapadają większością głosów obecnych na Zgromadzeniu.

35. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

   a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

   b) uchwalania zmian statutu,

   c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

   d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

   e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

   f) uchwalanie budżetu,

   g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

   h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia Członka Honorowego,

   i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

   j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

   k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

   l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

  m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

36. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

37. Zarząd składa się z 3 do 9 osób w tym prezesa oraz wiceprezesów, członków Zarządu, sekretarza generalnego i skarbnika, których wybiera Walne Zgromadzenie Członków. 

38. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

39. Do kompetencji Zarządu należą:

   a) realizacja celów Stowarzyszenia,

   b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

   c) sporządzanie planów pracy i budżetu,

   d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

   e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

   f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

   g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

   h) przyjmowanie i skreślanie członków, 

   i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Naukowej Stowarzyszenia,

   j) powoływanie i rozwiązywanie zespołów badawczych Stowarzyszenia

40. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

41. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym rewizora, zastępcy oraz sekretarza, których wyboru dokonuje Walne Zgromadzenie Członków w drodze uchwały.

42. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

   a) kontrolowanie działalności Zarządu,

   b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

   c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

   d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

   e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków. 

43. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

44. Stowarzyszenie może powoływać Radę Naukową nadzorującą działalność wydawniczą i ekspercką Stowarzyszenia.

45. Rada Naukowa Stowarzyszenia powoływania jest w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

46. Stowarzyszenie może powoływać zespoły problemowe. Zespoły powoływane i rozwiązywane są w drodze uchwały zarządu.

ROZDZIAŁ V MAJĄTEK I FUNDUSZE

47. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

   a) ze składek członkowskich,

   b) darowizn, spadków, zapisów,

   c) dotacji i ofiarności publicznej.

48. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

49. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

50. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

51. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy prezesa i sekretarza generalnego lub prezesa i jednego członka zarządu albo sekretarza generalnego i jednego członka zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

52. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

53. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

54. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.